Hợp tác triển khai công nghệ số tại đồng bằng sông Cửu Long

Hợp tác triển khai công nghệ số tại đồng bằng sông Cửu Long