Giới thiệu việc làm và tư vấn học nghề cho bộ đội xuất ngũ

Giới thiệu việc làm và tư vấn học nghề cho bộ đội xuất ngũ